FM atbilde par klientu izpēti kredītiestādē

"Finanšu ministrija 2018.gada 10.aprīlī ir saņēmusi biedrības “Aktīvo labdarības biedrību asociācija” vēstuli (turpmāk – vēstule) par to, ar kādām procedūrām ir jāsaskaras nevalstiskajai organizācijai atverot vai slēdzot bankas kontu kredītiestādēs - AS “Swedbank un AS “Citadele banka”, izsakot neizpratni par kredītiestāžu vēlmi veikt esošo vai potenciālo klientu padziļinātu izpēti. Vienlaikus vēstulē ir izteikti priekšlikumi kredītiestādēm, kas būtu jāņem vērā apkalpojot  nevalstiskās organizācijas.

Ņemot vērā minēto, Finanšu ministrija, savas kompetences ietvaros, skaidro, ka atbilstoši Kredītiestāžu likuma 60.panta pirmajai daļai kredītiestādes un klienta attiecības regulē likumi un noslēgtie līgumi. Konta atvēršana kredītiestādē ir civiltiesisks darījums (līgums) starp konkrēto kredītiestādi un līguma slēdzēju. Kredītiestāžu likuma 73.pants nosaka, ka stājoties līgumattiecībās ar kredītiestādi klientam ir pienākums pēc kredītiestādes pieprasījuma sniegt tai pilnu un patiesu informāciju par savu finanšu stāvokli un īpašumu, arī par visiem īpašuma apgrūtinājumiem, kā arī citu informāciju, kas nepieciešama, lai kredītiestāde varētu pārliecināties, vai klients ir saistīts ar kredītiestādi vai veido kredītiestādei savstarpēji saistītu klientu grupu.

Vienlaikus norādām, ka Finanšu ministrija nav tiesīga iejaukties privāttiesiskās attiecībās starp kredītiestādēm un to potenciālajiem vai esošajiem klientiem.

Atbilstoši Kredītiestāžu likuma 1.panta 9.punktam un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 1.panta 4.punktam kredītiestādes klients ir juridiskā vai fiziskā persona vai juridisks veidojums, vai šādu personu apvienība, vai veidojumu apvienība, kuram kredītiestāde sniedz finanšu pakalpojumus. Normatīvie akti nenosaka pienākumu kredītiestādēm piemērot kādam klientam atšķirīgus klientu izpētes noteikumus nekā citiem klientiem tai skaitā arī attiecībā uz nevalstiskām organizācijām, un personas iesaiste nevalstiskās organizācijās ir tās brīva izvēle.

Kredītiestādei ar likumu ir noteikts obligāts pienākums pirms tā uzsāk sadarbību ar jaunu klientu veikt tā izpēti un izvērtēt iespējamos riskus. Izvērtējot riskus kredītiestādei ir jāanalizē plaša informācija par potenciālo klientu (tai skaitā uzdodot klientam “neērtus” jautājumus saistītus ar potenciālajiem darījumu partneriem un plānotajiem ienākumiem), tā pārstāvjiem, saistītajām personām, sadarbības partneriem un patiesajiem labuma guvējiem, lai iegūtu visaptverošu informāciju par  klientu un efektīvi ierobežotu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riskus.

Saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 2.panta otro daļu, kredītiestāžu tiesības un pienākumus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanā nosaka Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums. Atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 11.panta pirmās daļas 1.punktam, 22.pantam un 28.panta otrajai daļai kredītiestādei ir pienākums veikt klienta izpēti pirms darījumu attiecību uzsākšanas, un, ja kredītiestāde neiegūst šā likuma 11. un 11.1 panta prasību izpildei nepieciešamo patieso informāciju un dokumentus apjomā, kas tai ļauj veikt pārbaudi pēc būtības, kredītiestāde izbeidz darījuma attiecības ar klientu un pieprasa klienta saistību pirmstermiņa izpildi. Šādos gadījumos kredītiestāde lemj par darījuma attiecību izbeigšanu arī ar citiem klientiem, kuriem ir tie paši patiesie labuma guvēji, vai par šādu klientu saistību pirmstermiņa izpildes pieprasīšanu.


Valsts sekretāres vietnieces
finanšu politikas jautājumos vietā
Tautsaimniecības analīzes departamenta
direktore I.Vasaraudze"

 

Kā jau pieņemts, saņemta vispārēja, likuma punktus citējoša atbilde. Lai saprastu tēmu un ALBAs uzdotos jautājumus uz kuriem saņemta šī atbilde, lūdzu lasīt daļu no nosūtītās vēstules.

Gaidīsim ko teiks uzrunātās bankas un FKTK.

Līga Uzulniece
ALBA vadītāja